Historia szkołyPierwszą szkołę w Klukowie zbudowano około 1820 roku. Budynek posiadał jedną salę lekcyjną i mieszkanie dla kierownika szkoły. W tym czasie uczył tylko jeden nauczyciel. Językiem wykładowym był język niemiecki, gdyż tutejsze ziemie należały do zaboru pruskiego.

Około 1870 roku dobudowano do budynku szkolnego dwie sale lekcyjne i dwa mieszkania dla samotnych nauczycieli. Budynek posiadał dwie kondygnacje: parter i piętro.

Po pierwszej wojnie światowej na mocy traktatu wersalskiego ziemie tutejsze powróciły do Polski. Gdańsk został ogłoszony wolnym miastem. Granica polsko-gdańska znajdowała się około 2 km od szkoły. Siedzibą Inspektoratu Szkolnego zostały Kartuzy, pod który podlegała tutejsza szkoła. Po pierwszej wojnie światowej szkoła posiadała 3 klasy, liczyła 6 oddziałów w których uczyło się 250 uczniów. Po reformie szkolnej w 1932 roku szkoła została przemianowana na szkołę II stopnia.

W 1939 roku w wyniku II wojny światowej ziemie tutejsze zostały zajęte przez Niemców, a szkoła uległa germanizacji. W listopadzie 13 mieszkańców Klukowa zostało aresztowanych przez gestapo i rozstrzelanych w Piaśnicy. Wszystkie akta szkolne oraz pomoce naukowe zniszczyło wojsko niemieckie. Obowiązek szkolny trwał od 6 do 14 roku życia. W szkole uczono po niemiecku.

W marcu 1945 roku ziemie te zostały wyzwolone przez wojsko polskie i radzieckie. Front gdański zatrzymał się w tutejszej okolicy i trwał około 14 dni. W wyniku działań wojennych 50% budynków spaliło się, a 25% pozostałych zostało doszczętnie rozbitych. Budynek szkolny wraz z budynkiem gospodarczym zostały spalone.

Od listopada 1947 roku do marca 1948 roku szkołę rekonstruowano. Odbudowano tylko parter i budynek przybrał wygląd murowanego baraku. W niczym nie przypominał poprzedniej szkoły. Naukę w Klukowie po II wojnie światowej rozpoczęto 18 grudnia 1946 roku w budynku miejscowego majątku. Sam budynek był także zniszczony i uczono tylko w jednej izbie lekcyjnej. Z chwilą otwarcia szkoły przyjęto tylko starsze roczniki. Dużo dzieci w wieku szkolnym uczęszczało do sąsiednich szkół w Matarni i Kokoszkach. Dzieci uczyły się przede wszystkim mówić po polsku oraz zapoznawały się z początkową nauką czytania i pisania. Najpierw uczył tylko jeden nauczyciel. Od 1947 roku dwóch , a w 1948 roku trzech. Dnia 15 marca 1948 roku odbyło się poświęcenie odbudowanego budynku szkolnego. Aktu poświęcenia dokonał proboszcz tutejszej parafii ks. Józef Bigus (były więzień obozu koncentracyjnego w Dachau ). Liczba uczniów 1 września 1948 roku wynosiła 220. Szkoła tutejsza została placówką zbiorczą dla szkól niepełnych w Matarni i Kokoszkach.

Pomiędzy grudniem a lutym 1948/1949 odbudowano zniszczoną w czasie działań wojennych linię elektryczną w Klukowie i Firodze. Zelektryfikowano też szkołę.

1 września 1949 roku otwarto w placówce klasę siódmą. Od tej chwili szkoła była pełną, zbiorczą. W latach powojennych liczba uczniów w klasach była bardzo duża np. kl.I-33, kl. II- 34, kl. III- 47, kl. IV- 48, kl.V-34, a uczących nauczycieli tylko czworo. W grudniu 1956 roku po dwuletniej przerwie wprowadzono naukę religii w szkole. W latach 50-tych i 60- tych zorganizowano kursy dla dorosłych umożliwiające uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Ze względu na trudne warunki lokalowe szkoła wynajmowała sale lekcyjne w domach gospodarzy: p. Redman, p. Ellwart.

Przez wiele lat czyniono starania o budowę nowej szkoły, ale termin budowy stale odsuwano ze względu na brak funduszy. Plan budowy był już opracowany w 1958 roku. Jesienią 1958 roku przeprowadzono wiercenia ziemne i wyznaczono plan sytuacyjny pod budowę nowej szkoły. Po wielu interwencjach budowę rozpoczęto w czerwcu 1961 roku.

Z końcem listopada 1961 roku obecny budynek szkolny został wzniesiony w stanie surowym i nakryty dachem. W ramach pracy społecznej przy budowie nowej szkoły pracowali również uczniowie. Nowo wybudowaną szkołę wyposażono w meble i pomoce naukowe.

9 sierpnia 1962 roku nastąpił odbiór techniczny nowej szkoły. W akcję sprzątania szkoły i przygotowania jej do otwarcia włączyło się całe lokalne społeczeństwo. Uroczyste otwarcie nastąpiło 2 września 1962 roku przy udziale władz powiatowych. Koszt budowy szkoły wyniósł2061300 złotych.

Rok 1962/1963 rozpoczął realizację programu szkoły 8-klasowej. Pod koniec listopada 1962 roku, po długich staraniach przystąpiono do przebudowy dawnego budynku szkoły na mieszkania dla nauczycieli.

1 stycznia 1973 roku Klukowo i okoliczne miejscowości zostały włączone w poszerzone granice miasta Gdańska. Szkoła przeszła pod nadzór Wydziału Oświaty i Wychowania w Gdańsku jako SP nr 82.

26 lutego 2015 r.  Uchwałą nr VI/ 114/15 Rada Miasta Gdańska nadała imię prof. Jana Czochralskiego Szkole Podstawowej nr 82 w Gdańsku.

14 kwietnia 2015 r. Dyrekcja szkoły podpisała umowę patronacką z Wydziałem Fizyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej oraz umowy o współpracy z Instytutami Filologii Polskiej i Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Hasłem przyświecającym procesowi dydaktycznemu zostało motto ”Uczę się przez działanie, uczę się przez doświadczenie” .

2 czerwca 2015 r. odbył się Szkolny Dzień Nauk Ścisłych przesycony tym, czym karmi się nauka – odrobiną chaosu, szczyptą szaleństwa i dwiema łyżkami bajki!

Lata 2014 i 2015 przyniosły także wiele zmian w infrastrukturze szkoły. Już jesienią 2014 r. na terenie ogrodu przyszkolnego w ramach rządowego programu Radosna szkoła zbudowano nowy plac zabaw dla dzieci. W grudniu dokonano remontu sekretariatu szkoły , w tym całkowicie wymieniono meble. Wiosną 2015 r. generalny remont przeszła sala gimnastyczna, sale nr 7 i 13 oraz korytarze i szatnia, a latem miały miejsce: wymiana podłogi oraz malowanie biblioteki szkolnej (lipiec- sierpień 2015), adaptacja pomieszczenia nr 15 na potrzeby sali lekcyjnej (lipiec- sierpień 2015), malowanie sal nr: 4, 5, 6, 7, 17, 18 oraz świetlicy, całkowita i generalna wymiana podłóg w salach nr : 4, 5, 6, 7, 17, 18 oraz w świetlicy (lipiec- sierpień 2015), remont wjazdu do szkoły-lipiec 2015r, przeniesienie i odnowienie drewnianego placu zabaw, zakupiono tez ławki i krzesła do trzech sal, a także meble do sali nr 7 i do świetlicy.

1 i 2 września 2015r. uroczyście obchodzono 195 rocznicę istnienia szkoły w Klukowie i nadanie placówce imienia. Od 1 września 2015 r. szkoła nosi imię prof. Jana Czochralskiego.

W roku 2016 nadal wzbogacano bazę szkolną: zaadaptowano pomieszczenie gospodarcze na szatnię dla dzieci (sierpień 2016); zamontowano zewnętrzne stojaki rowerowe ( czerwiec 2016);

Gruntowny remont przeszło pomieszczenie wielofunkcyjne gabinet pedagoga, logopedy i pielęgniarki szkolnej ( marzec 2016); wymieniono ławki i krzesła w sali nr 16; zakupiono rolety do sal nr 2 i 15; odmalowano salę nr 18, zamontowano tablice multimedialne i rzutniki, zakupiono laptopy, pomoce dydaktyczne, książki i in.

 Szkoła Podstawowa nr 82 to szkoła z widokiem na przyszłość, w której Każdy jest Kimś.

 


KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY
 W okresie międzywojennym (1920-1939)
Franciszek Budzyński,
 Brunon Lewandowski,
 Leon Wegner,
 Franciszek Kornowski,
 Dobrzaniecki (poległ w 1939 roku jako oficer polski)

W czasie II wojny światowej (1939- 1945)
 Artur Jander

Po II wojnie światowej
 1946-1948 Piotr Garboś
 1948-1969 Paula Szulc
 1969-1988 Stanisław Plichta
 1988-2014 mgr Grzegorz Jaszewski
 2014 – aktualnie mgr Agata Markiewicz-Babło